Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities en begrippen

1.1. WonderWoman Marketing, hierna genoemd WWM, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09195234 en levert diensten op het gebied van consultancy, workshops, online trainingen en marketing.

1.2 WWM is de enige beslissingsbevoegde functionaris. Eventuele door derden, namens WWM gemaakte afspraken, zijn niet bindend.

1.3 WWM verricht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. WWM kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.4 Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan WWM heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s).

1.5 De opdrachtgever is degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van WWM, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met WWM zijn gemaakt.

1.6 De klant/cliënt is de persoon of personen aan wie WWM haar diensten verleent.

1.7 De opdrachtgever en klant/cliënten kunnen, maar hoeven niet dezelfde te zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met WWM. WWM behoudt zich het recht voor deze in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3 – Opdrachtverlening

3.1 Offertes van WWM zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan WWM is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt WWM zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door WWM te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een opdracht wordt verleend indien de (deel)betaling wordt gedaan voor het programma door opdrachtgever of bij schriftelijk akkoord bevinden van een overeenkomst die is uitgebracht door WWM. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

3.3. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door WWM uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan WWM, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door WWM een aanvang is gemaakt.

Artikel 4 – Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal WWM de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

Artikel 5 – Inspanningsverplichting

WWM zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat WWM niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6 – Aanbiedingen en totstandkoming

Alle door WWM gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door WWM uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door WWM. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan WWM verschuldigd.

7.2 Indien deelnemer/cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van WWM, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, aangedragen door opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die WWM nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als WWM daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever aan WWM op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij opdrachtuitvoering door opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van WWM.

Artikel 8 – Tarieven, kosten en prijzen

8.1 In de offerte van WWM staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten door WWM voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

8.2 De door WWM opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan WWM te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven staat.

Artikel 9 – Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van WWM en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door WWM steeds bij schriftelijke declaratie aan opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van WWM kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een deel daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is opdrachtgever in verzuim en is zij aan WWM over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door WWM worden opgeschort, dit zonder dat WWM dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

Bovendien is WWM in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4  Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan WWM of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door WWM te maken (incasso- en andere (buiten)gerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdracht-som.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan WWM, dan is WWM gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Artikel 10 – Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van WWM niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

10.1 Online programma’s: na bestelling en aanmelding: 100% van de kosten verschuldigd, ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.

10.2  Coaching- en/of consultancytrajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel verschuldigd.

10.3  Coaching op locatie: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd.

10.4 In company workshops of presentaties: annuleren van workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.

10.5 Deelname aan workshops: annuleren van workshopdeelname zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.
Annuleren van deelname aan workshops binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd.
Bij annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.

10.6 Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.

10.7 Deelname aan events: annuleren van eventdeelname zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.
Annuleren van eventdeelname binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.

Artikel 11 – Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging en/of voorstel en/of offerte. Hierin wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Beiden partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft WWM desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

12.3 WWM mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. WWM houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 WWM en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens WWM geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is WWM nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op WWM rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens artikel 5).

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, video’s, opdrachten en methoden die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door WWM voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van WWM. Datzelfde geldt ook voor de door WWM uit te brengen (tussen- en/of eind-)rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van WWM, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Geheimhouding

WWM is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever bekend is geworden.

Artikel 16 – Bijzondere bepalingen

16.1  WWM behoudt zich het recht voor om deelnemers van een dienst of online programma die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienst/online programma verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden mede gedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van het online programma of dienst aan WWM.

16.2 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 17 – Lidmaatschap en online progamma’s/cursussen

17.1 Het lidmaatschap en/of online programma kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschaps- of online cursusduur.

17.2 De lidmaatschapsbijdrage en/of het online cursus bedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd.

17.3 Lidmaatschapsbijdrage en/of het online cursus bedrag is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.

17.4 De duur van het lidmaatschap en/of online cursus toegang bedraagt 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen in de offerte of opdracht- bevestiging.

17.5 Na aanmelding of het toesturen van inloggegevens kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie.

17.6 WWM houdt zich het recht voor de inhoud van de aangeboden content, inclusief de inhoud en hoeveelheid van coaching en begeleiding te allen tijde te wijzigen, zonder dat de overeengekomen opdracht daartoe gewijzigd of in welke mate dan ook aangepast dient te worden.

Amsterdam, oktober 2019